Prijatie do Bratstva Kristovej krvi

Na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho 16. júna 2023 sa v Bazilike sv. Benedikta, opáta
v Hronskom Beňadiku uskutočnila milá slávnosť so vstupom nových členov do Bratstva
Kristovej krvi. Celej slávnosti predsedal Mons. Peter Brodek, biskupský vikár a rektor baziliky.
Tešíme sa, že 28 nových členov bratstva budú svojou modlitbou i vonkajšou službou
nápomocní v šírení úcty ku Kristovej krvi.
Božské srdce Ježišovo, buď naveky zvelebené.