Bratstvo Kristovej krvi

Responsive image

Bazilika sv. Benedikta, opáta v Hronskom Beňadiku, uchováva od r. 1483 vzácnu relikviu Kristovej krvi, nevyčerpateľný prameň požehnania, akým je pre všetkých, ktorí s vierou k nej prichádzajú a rozjímajú o Ježišovom utrpení. Diecézny biskup Mons. Viliam Judák, dekrétom z 20. novembra 2022, v deň slávnosti Nášho Pána Ježiša Krista, kráľa neba i zeme obnovil a schválil združenie veriacich „Bratstvo Kristovej krvi“.

Cieľom bratstva je čo najviac pochopiť cenu Kristovej krvi, ktorú za nás obetoval, zamilovať si ju  i zužitkovať pre dobro vlastnej duše. Veď Krv Kristova je nevyčerpateľný prameň a cena našej spásy.

V minulosti sa členovia bratstva nazývali aj strážcovia Kristovej krvi. Zaiste okrem tejto úlohy, je možné úlohu strážcu vidieť aj v úsilí bdieť s Kristom a podieľať sa na jeho zápase o naše duše. „Strážiť“ seba i dobro iných, aby sme sa mohli svojou modlitbou, adoráciou, ale i obetavým svedectvom usilovať o priblíženie Ježišovej lásky k našim spolupútnikom. Aby si mnohí, ktorí zavítajú do Baziliky sv. Benedikta, opáta a navštívia kaplnku Kristovej krvi, alebo sa s členmi Bratstva stretnú, mohli viac spoznať a zamilovať Ježiša Krista, nášho Spasiteľa.

 

Ciele Bratstva

  1. Hlavnými cieľmi Bratstva je napomáhať jeho členov v snahe o dokonalosť kresťanského života v Kristovi, ktorý vykúpil svet svojou predrahou Krvou, podporovať úctu a eucharistický kult ku Kristovej krvi, ktorej relikvia je po stáročia uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta, opáta v Hronskom Beňadiku, a to prostredníctvom modlitby, zmieru, útechy a obety, ako aj ochotným poskytovaním pomoci rektorovi Baziliky v jeho starostlivosti o napĺňanie liturgicko-pastoračných záväzkov a povinností spojených s vyznačením Bazilika Minor.
  1. Členovia Bratstva sa podľa svojho životného stavu osobne i spoločne usilujú:

        a) modlitbou a úctou k Najsvätejšej Kristovej krvi prostredníctvom vzácnej relikvie uchovávanej v Bazilike sv. Benedikta, opáta prinášať zmierne zadosťučinenie a útechu Ježišovi Kristovi túžiacemu po spáse každého človeka;

        b) bdieť, ďakovať, prosiť a odprosovať Pána Ježiša Krista trpiaceho v Getsemanskej záhrade, na kríži i v jeho mystickom tele Cirkvi,prostredníctvom jeho Najsvätejšej krvi;

        c) podporovať verejný kult v Bazilike Minor Sv. Benedikta, opáta v Hronskom Beňadiku pomáhajúc jej rektorovi a pod jeho autoritou pri vykonávaní úloh, ktoré sú spojené s jeho úradom rektora tejto baziliky;

        d) nezištne a s ochotou venovať sa všetkým návštevníkom a pútnikom areálu bývalého benediktínskeho opátstva v Hronskom Beňadiku i baziliky a obetavým svedectvom usilovať sa o priblíženie Ježišovej lásky k ním;

        e) vytvárať povedomie sociálneho cítenia a solidarity, v rámci možností pomáhať chorým, chudobným, opusteným, a svojou dobročinnou kresťanskou láskou cez skutky telesného a duchovného milosrdenstva viesť ľudí ku spáse v Kristovi (porov. kán. 298, § 1 KKP).

 

Spôsob dosahovania cieľov

  1. Členovia sa zaväzujú predsavzatím, že budú dosahovať ciele Bratstva spôsobom, ktorý sa skonkretizuje v osobitných vnútorných smerniciach zostavených moderátorom Bratstva a schválených nitrianskym biskupom, a to:
  2. a) osobným úsilím o svätosť najmä s pomocou Božieho slova a sviatostí Cirkvi;
  3. b) osobnou a spoločnou modlitbou podľa možnosti i v kaplnke Kristovej krvi Baziliky sv. Benedikta, opáta;
  4. c) účasťou na spoločných pravidelných stretnutiach Bratstva konaných podľa schválených smerníc Bratstva, ako aj na iných, zameraných na duchovnú, charitatívnu i kultúrnu činnosť;
  5. d) prípravou programov pre návštevníkov areálu bývalého benediktínskeho opátstva, dobročinnou a aktívnou účasťou na liturgickom slávení význačných sviatkov v Bazilike sv. Benedikta, opáta;
  6. e) spoluprácou s inými kresťanskými spoločenstvami a inštitúciami.

 

Členstvo v Bratstve

  1. Členstvo v Bratstve je dobrovoľné a vzniká oficiálnym zápisom do Knihy Bratstva vykonanom po verejnom zložení predsavzatia kandidáta pred moderátorom Bratstva a aspoň dvoma svedkami podľa schválenej formuly prijatia.
  2. Záväzky vyplývajúce ako také z členstva v Bratstve neviažu pod hriechom. Napriek tomu sa ich členovia snažia plniť z lásky k trpiacemu Spasiteľovi i z túžby zadosťučiniť za hriechy a pomôcť dušiam nájsť cestu k Bohu.

 

 

Ďalšie informácie môžete získať prostredníctvom kontaktov stránky Baziliky.